For companies and organisations

„Humanization of the workplace“

consultancy & upgrad training for organizations
the 7 standards of sustainable human development, people management and leadership

"Human development is individual these days. An organisations can only evolve if its individuls workers evolve on all levels. Only then can the organisation be fully human"

The program “Humanization of the workplace” has evolved over the past 25 years in Australia, South Africa, UK and Central Europe as a combination of personal, relationship and professional development, using Psychophonetics methodology. It is designed for the on-going sustainable development of workers on all levels, managers and the organization as a whole.

This training program is desined to skill the management of organisations for self-sustainable, in-house on-going upgrade for the workers and the team. You will increase workers and managers  performance, increase job satisfaction and commitment to the organisation, while, and at the same time, they will receive effective tools for self mamangement, communicationa skills and personal sustainability, both at work and at home. They will develop  the best possible version of themselves and give their best at work.

Most of us spend most of our days and the best years of our lives at work. If we perceive work only as a way to make a living – we miss its main potential, which is the possibility of personal, social and professional development.

WHAT we have to do at work may not be entirely a free choice, but HOW we do it and what we are going through while doing our work – that is potentially a free choice for each of us. How much of our potential for personal, social, spiritual and creative development we show in our work is not defined in the job description. It is our individual choice that requires our initiative and skills.

If only we knew how to do it: how to transform work, any work – into an opportunity for personal development.

We at Psychophonetics Institute in International and at 7CC (our organisational consultancy branch) consider the workplace to be fully human only if the deep development potential of the people who work in it is mobilized and is being given a chance to unfold through work.

As our “inner career” develops alongside our “outer career” our work becomes fully humanized.

Our training program for organizational development “people Skils”:  “Humanization of the workplace” is designed for all sectors of work. Its basic principles and standards of sustainable prsonal development are both universal and unique, as human beings themselves are. Each of its seven components serves both the interests of the personal and professional development of the individual as well as the development of the organization itself as a whole.

We bring companies, communities, schools and other organizations comprehensive coaching, counseling and professional training in the workplace within the program

Humanization of the workplace“.

The seven standards represent one unit – a comprehensive program of on-going professional development of managers and employees.

Each of the 7 standards represents one of the main leadership, sustainability and developmental skills that the Psychophonetics Foundation and its 7CC (7 onditions Consultancy) bring to managers and leaders in progressive, ever-evolving companies and organizations.

The program lasts 7 training days + introductory evening (or morning) seminar before the start of the program, and a concluding feedback session. The seven-day program can be divided into two parts or more.

While the 7 standards form a greater whole – each individual component of the 7 standards can also be presented separately, as:

 • Individual coaching session
 • Seminar on sustainable development of the organization for a team.

At the same time, we provide the possibility of an introductory presentation (approx. 1.5 hours) to the company’s management as part of the entire program or as a of each of the 7 standards.

7 hlavných komponentov programu
„Humanizácia pracoviska“

7 štandardov trvalo udržateľného ľudského rozvoja a vodcovstva na pracovisku.

Účel: Zvyšovanie informovanosti a schopností pracovníkov prevziať osobnú a kolektívnu zodpovednosť za svoje vlastné zdravie na pracovisku.

Úroveň pohody a zdravia pracovníkov na pracovisku určuje úroveň ich energie, prítomnosti, angažovanosti a produktivity. Cieľom tohto seminára je zvýšiť informovanosť manažérov a ich pracovníkov o vlastnom zdraví, o stave vlastného blaha, pohody v práci – na všetkých úrovniach. Zvýšenie schopnosti uvedomiť si parametre, ktoré ho môžu jednotlivo aj kolektívne vylepšovať alebo znižovať

Obsah zahŕňa:

 • Pochopenie stresu
 • Zvládanie stresu
 • Spätná väzba vlastného tela
 • „Ochrana domova pred prácou a práce pred domovom“
 • Identifikácia a minimalizácia stresových faktorov
 • Obnovenie pohody.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych tréningových / koučingových stretnutí, každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel: Zvyšovanie povedomia a zručností empatického počúvania a reagovania na realitu druhého z pohľadu druhého.

Pocit, že sa človek cíti pochopený, pozitívne vplýva na celý ľudský organizmus a to fyziologicky aj  psychologicky, čo následne významne ovplyvňuje kvalitu spolupráce. Schopnosť ľudí dávať porozumenie iným sa však výrazne líši od človeka k človeku. Každý môže vylepšiť svoju schopnosť načúvať realite inej osoby – čo je to, čo sa vlastne pokúša komunikovať. Hovoríme tomu „Metodická empatia“ a dá sa to naučiť! Je to aspekt seba uvedomenia, pretože porozumenie samému je predpokladom porozumenia druhým.

Obsah zahŕňa:

 • Uvedomenie si dôsledkov medziľudského porozumenia a nedorozumenia.
 • Možnosť vedomého zlepšovania si schopností načúvania.
 • Uvedomenie si prekážok efektívneho počúvania: Reakcie a projekcie.
 • Sebapoznanie ako príprava na uvedomenie si reality druhých.
 • Metodické počúvanie.
 • Počúvanie ľudskej reality mimo hovorených slov.
 • Proces vytvárania presných obrazov reality iných ľudí.
 • Preložiť porozumenie na potvrdenie porozumenia.

 

Úsilie porozumieť skúsenostiam iných ľudí z ich vlastného pohľadu. Uznať vlastné skúsenosti za rovnako dôležité.

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí, každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel: Uvedomiť si vnútornú dynamiku pocitov, emócií, reakcií, projekcií, automatických obrán, osobných konfliktov – ako aj hlasu múdrosti, vlastných hodnôt a osobnosti; byť schopný ich identifikovať a vybrať si, na základe ktorej časti chce človek konať. Rozvíjať schopnosť ochrániť svoj vnútorný život pred ostatnými a chrániť ostatných pred dynamikou vlastného vnútorného života.

Je ťažké riadiť ľudí, ktorí sa nevedia riadiť sami seba. Schopnosti seba zvládania sú nevyhnutné preto, aby sme vedeli pôsobiť z úrovne svojich silnejších, jasnejších a múdrejších aspektov seba samého. Ale v sebe môžeme spravovať len to, čo môžeme pozorovať. Tento seminár je tréningom praktického sebapozorovania, prevzatia osobnej zodpovednosti za osobnosť človeka ako aj tréning slobody zvoliť si najrelevantnejší aspekt seba samého, aby sa ujal vedenia v konkrétnych chvíľach, stretnutiach a akciách.

Obsah zahŕňa:

 • zručnosti sebapozorovania
 • Schopnosť brať hodnotu vnútornej dynamiky rovnako reálne ako vonkajšiu dynamiku.
 • Prekonávanie reakcií – zvládnutie obranných mechanizmov.
 • Dis-identifikácia – schopnosť prichytiť seba samého, keď sa stotožňujem s opakujúcimi sa vzormi a vystúpiť z nich.
 • Priznať si projekcie –  uvedomiť si, keď vytváram z ľudí niečo, čím nie sú – a dostať sa z toho.
 • Objavovanie, priblíženie sa a mobilizácia vnútorného hlasu vlastnej múdrosti – lepšieho ja.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí,  každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel: Rozvíjať porozumenie, úctu a toleranciu k názorom iných ľudí popri vlastných a nájsť hranice medzi nimi.

Realitu tvoria jednotlivci a jednotlivci ju budú vždy tvoriť inak. Tento štandard znamená rozvoj rešpektu k všetkým skutočnostiam a názorom zainteresovaných jednotlivcov. Nie sme rovnako oprávnení rozhodovať, ale všetci môžeme byť oprávnení tvoriť si vlastný názor a slobodne ho vyjadrovať. Týmto sa pripravuje rozhodovací proces na vyššej úrovni.

Obsah zahŕňa:

 • Záväzok rešpektovať a nájsť rovnováhu medzi rôznymi individuálnymi skutočnosťami v skupine:
 1. ) Uznať a rešpektovať vlastnú realitu a názor.
 2. ) Uznať a rešpektovať realitu a názory ostatných ľudí.
 • Rokovanie o hraniciach a miestach stretnutí medzi rôznymi skutočnosťami a názormi v skupine.
 • Delegovanie rozhodovania na osoby alebo skupinu, ktorá je na to oprávnená.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí,  každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel:
a) Schopnosť vytvoriť zodpovedný rozhodovací proces;
b) Schopnosť identifikovať a prekonať prekážky, ktoré bránia dobrým rozhodnutiam.

Všetky rozhodnutia, ktoré sme dnes prijali, sa v budúcnosti implementujú a ovplyvnia realitu a nikto nevie všetko o budúcnosti. Na to, aby sme vytvorili zodpovedné rozhodnutie, je potrebná osobitná predvídavosť a múdrosť. Prinajmenšom si to vyžaduje zahrnutie všetkých dostupných aktuálnych informácií  a zobratie do úvahy všetkého a všetkých, ktorých sa toto rozhodnutie dotkne.

Obsah zahŕňa:

 • Logické kroky metodického rozhodovania
 • Identifikácia zodpovedajúcej úrovne právomoci – mandátu – požadovanej pre každý typ rozhodovania.
 • Vytváranie a určovanie procesu rozhodovania vopred.
 • Vytvorenie alternatívnych možností.
 • Aplikácia zvoleného procesu.
 • Konanie, činy
 • Preskúmanie opatrení
 • Identifikácia prekážok konania
 • Efektívne riešenie prekážok.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí,  každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel: Vedomá kultivácia kultúry vďačnosti a ocenenia ľudí v tíme a spolupráce. Neustála premena negatívnej nepodporujúcej atmosféry v tíme na pozitívnu, konštruktívnu, vzájomne sa podporujúcu kultúru a atmosféru pre tím, pracovisko a komunitu.

Väčšinu svojho života trávime v práci: najlepší čas každého dňa, najlepšie roky života. Práca sa tak či onak stane našou skutočnou komunitou. Nikto nechce, aby jeho prínos bol považovaný za samozrejmosť, každý musí byť ocenený za svoj vklad a hodnotu ako ľudská bytosť, člen tímu a pracovník. Je to viac ako objektívne hodnotenie výkonnosti. Je to záväzok kultivovať kultúru ocenenia pracovníkov. Mobilizuje to najlepšie u ľudí a má očividné výhody pre celé pracovisko.

Obsah zahŕňa:

 • Dôležitosť vďačnosti a ocenenia pracovníkov – pre ľudský rozvoj:
 1. Vplyv ocenenia na príjemcu ocenenia;
 2. Vplyv ocenenia na darcu ocenenia;
 • Identifikácia negatívneho dopadu opaku ocenenia a toho, čo to vytvára.
 • Praktické postupy kultivácie vďaky a ocenenia ľudí.
 • Praktické postupy transformácie negatívnych interakcií na úctivé a hodnotné interakcie.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí,  každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel: Zvýšenie pochopenia dôležitosti konzistentnosti vo vedení a riadení a záväzku podporovať ho pri tvorbe politiky a udržiavaní spravodlivosti, kódexu postupov a etického kódexu, zmlúv a postupov.

Záväzok podporovať a kultivovať súlad všetkých vyššie uvedených 6 noriem ako základ kohézneho charakteru, spoľahlivosti a bezpečnosti pre organizáciu, pracovníkov a okolité prostredie.

Proces zahŕňa:

 • Pochopenie hodnoty konzistencie.
 • Pochopenie problémov týkajúcich sa konzistentnosti
 • Pochopenie procesu vyžadovaného na aktualizáciu konzistencie individuálne a kolektívne.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí,  každé s trvaním 1,5 hodiny

Vyššie uvedených 7 štandardov je rovnako dôležitých pre osobné správanie ako aj pre osobný a profesionálny život. Zároveň predstavujú štandardy, ktorých prijatím môže akákoľvek organizácia, spoločnosť, či komunita rásť, meniť sa, rozvíjať svoj potenciál.

Organizational info

Translation is provided if needed

Duration and price

 • Individual training/coaching | 1 hour + 30 min | 200 €
 • Group presentation | 2 hours | 400 €
 • Training for 10 people with 1 trainer | 1 day | 1200 €
 • Training for 15+ people with 1-2 assistants | 1 day | 1700 €

We can adjust the prices to the conditions of your organization by mutual agreement.

Contact

We will be happy to answer any questions you may have.
We will confirm the date of the session by return e-mail